پروژه اجرای سایبان دو طرفه برقی در مازندران

پروژه اجرای سایبان دو طرفه برقی در مازندران و در کلینیک ساختمانی بابائی توسط متخصصان دیدگاهان انجام شد. سایبان اجرا شده، بصورت سایبان برقی دو طرفه با پارچه PVC می باشد. این سایبان ها هم بصورت برقی و هم بصورت سایبان دستی قابل اجرا هستند.