پروژه سایبان برقی در مازندران

در این پروژه، اجرا و نصب سایبان دو طرفه با پارچه pvc و سایبان کلاسیک با پارچه pvc انجام گرفت. این سایبان ها هم به صورت سایبان برقی و هم بصورت سایبان دستی است.