پروژه اجرا و نصب سایبان فول باکس بصورت دستی

پروژه نصب سایبان فول باکس پیاده شده با تکنیک سایبان دستی اجرا شده توسط تیم سایبان دیدگاهان