پروژه اجرا و نصب سایبان فول باکس در اصفهان

پروژه نصب و اجرای پانزده سایبان فول باکس در میدان شهدای شهر اصفهان اجرا شده توسط تیم سایبان دیدگاهان با همکاری شهرداری اصفهان