پروژه سایبان فول باکس در ساری

سایبان فول باکس نصب شده توسط نمایندگی ساری که اجرای پایه های فول باکس توسط نماینده سایبان برقی دیدگاهان در ساری انجام شده است.